Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SHT   0942.4.11117  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   09.4114.9229  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0915.25.9229  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0911.52.8998  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0911.61.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0917.27.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0915.31.5252  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0915.87.2929  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0941.99.2929  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0911.935.686  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0919.771.668  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
4.100.000
SHT   0911.333.466  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SHT   0942.82.82.80  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.100.000
SHT   09117.555.75  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.100.000
SNS   0915.727.668  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.100.000
HTB   0912.89.2001  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0948.59.0123  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0911.477.444  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.498.333  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0943.520.333  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.062.333  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0949.601.333  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.580.222  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.597.222  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0918.544.222  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
4.000.000
SHT   0918.624.222  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0941.008.000  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0911.54.1102  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.28.8910  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0941.86.3579  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0943.88.55.11  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0941.77.99.11  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0941.77.55.11  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0947.55.99.11  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0942.44.88.00  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0946.11.99.00  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0943.00.66.11  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.5555.24  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0945.4444.96  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.1111.63  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0949.0000.82  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0912.0000.65  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   091.6666.354  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   091.5555.844  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
4.000.000
SHT   091.3333.287  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   091.1111.702  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0949.824.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0949.481.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0948.613.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.590.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0948.520.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.471.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0947.483.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0946.724.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
4.000.000
SHT   0946.613.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0946.375.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0944.503.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0944.231.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0944.201.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0943.853.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
4.000.000
SHT   0943.742.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0943.371.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0942.631.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0942.541.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0916.764.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.753.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0918.597.678  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0918.982.678  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0917.589.678  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.361.567  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0918.300.567  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0919.381.567  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0918.298.567  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0946.233.345  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0918.53.9339  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.35.8998  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0946.98.8778  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.88.6776  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0913.90.1991  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0948.65.1991  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0946.80.0880  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0913.88.0660  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0943.02.0220  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0944.95.9797  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0946.74.7878  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0943.85.7878  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0911.42.7878  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0912.88.7171  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0942.66.6565  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0915.72.5959  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0917.82.5858  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0942.94.4949  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0944.41.4242  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0911.66.3131  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0942.39.2828  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0917.36.1818  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0948.26.1616  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.000.000
SHT   0913.08.1313  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
4.000.000
SHT   0917.15.7788  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SHT   0913.94.7788  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
4.000.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 3  4  5  6  7  8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0835.81.81.81
TP.HCM
099.772.7777
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0812.29.29.29 | 89 tr

0835.81.81.81 | 92 tr

0923.285.285 | 22 tr

0928.596.596 | 18 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0838.664.664  | 5.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 77,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.493 sim

Đang online: 10 khách

Hôm nay :147 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,742,339


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội : 0835.81.81.81
TP. HCM:099.772.7777

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.