Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Năm Sinh
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0823.93.1996  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0823.93.1997  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0823.93.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0823.93.2001  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.1990  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.1992  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.1993  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0825.95.1994  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.1996  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0825.95.1997  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0825.95.2001  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0825.95.2003  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.2004  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0825.95.2005  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.2006  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0825.95.2007  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0825.95.2008  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0825.95.2009  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0825.95.2010  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0826.66.1981  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1982  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1983  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0826.66.1984  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1985  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0826.66.1987  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1988  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0826.66.1990  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1992  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0826.66.1993  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1994  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0826.66.1995  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1996  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0826.66.1997  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0826.66.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0828.09.1989  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0833.55.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0833.55.2001  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0833.55.2003  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0833.99.2003  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0833.99.2004  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0833.99.2005  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0833.99.2006  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0833.99.2007  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0833.99.2008  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0833.99.2009  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0833.99.2010  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0834.44.1992  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0834.44.1995  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0834.44.1996  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0834.44.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0835.67.2004  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0835.67.2005  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0835.67.2006  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0835.67.2008  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0835.67.2010  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0835.68.2002  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1969  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1970  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.78.1971  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1973  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1974  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1975  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.78.1976  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.1977  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0836.78.2001  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.78.2003  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0836.78.2004  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.78.2005  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.78.2006  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.78.2007  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.78.2008  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.78.2009  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.78.2010  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.88.1980  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.88.1981  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1982  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1983  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.88.1984  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1985  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0836.88.1987  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.88.1990  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1992  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0836.88.1993  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1994  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0836.88.1995  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0836.88.1996  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.88.1997  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0836.88.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0838.88.2009  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0856.66.1980  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
18.000.000
DTH   0856.66.1981  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0856.66.1982  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0856.66.1983  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0856.66.1984  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0856.66.1985  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0856.66.1987  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
18.000.000
DTH   0856.66.1990  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
DTH   0856.66.1991  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.000.000
DTH   0856.66.1992  Socodinh  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 18.000.000
Page :   Trang trước    1  2  3  4  5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 26 khách

Hôm nay :1112 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,088,670


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.